Mestské kultúrne centrum

Mestské kultúrne centrum Hlohovec je mestská príspevková organizácia, ktorá je základná organizačná jednotka, ktorá sa podieľa na rozvoji kultúry v Hlohovci. Organizačne je v nej začlenená: Mestská knižnica, AXA klub, Kino Úsmev, Empírové divadlo, Hlohovský zámok, mestský amfiteáter a v súčasnosti zatvorený Dom kultúry.

MKC Hlohovec je hlavným organizátorom celomestských kultúrno-spoločenských podujatí, koordinuje činnosť kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti, zabezpečuje prevádzku a dramaturgickú skladbu všetkých pridružených objektov.

Poslaním MKC Hlohovec je rozvíjať kultúrno-výchovnú, spoločenskú a záujmovú činnosť, koordinovať a uspokojovať kultúrne záujmy a tvorivé kultúrne aktivity občanov v mieste svojho pôsobenia a v podmienkach mesta Hlohovec, obohacovať spoločenský život a realizovať aj ďalšie všestranné vzdelávania občanov, ako aj rozvíjať kultúrne hodnoty.

MKC Hlohovec revitalizuje svoje pôsobenie v kultúrnom sektore snahou o postupný odklon od komerčnej produkcie s tendenciou rozvoja kultúrnej a interpretačnej gramotnosti návštevníkov kultúrnych podujatí aj smerom k menšinovým žánrom.

Programovú štruktúru obohatilo o realizáciu podujatí vo verejných priestoroch (divadelné produkcie z cyklu Divadlo pod hviezdami), Jazz na Zámku, či realizáciu výstav v galérii na Hlohovskom zámku (Radoslava Hrabovská, Karol Felix) a v priestoroch Kina Úsmev (Výstava My sme 89).